Kursy, Szkolenia z Mediacji - Polskie Centrum Mediacji (2023)

Kurs, Szkolenie z Mediacji Podstawowe "Bazowe" - PCM

Bazowe szkolenie rozpoczyna przygodę z mediacjami. Jeśli interesuje cię rozwiązywanie problemów, które niszczą relacje rodzinne, biznesowe czy szkolne, podstawowe szkolenie pomoże Ci zacząć pracę w charakterze mediatora. Zdobędziesz zasadniczą wiedzę, dzięki której poprowadzisz konflikt w kierunku jego satysfakcjonującego rozwiązania. Poznasz wartości, które są charakterystyczne dla sprawiedliwości naprawczej. Dowiesz się jak skuteczne mediacje wpływają na wyższy komfort życia, odmieniają oblicze funkcjonowania społeczności trwającej w sporze.

Skorzystaj z kursu opracowanego przez Polskie Centrum Mediacji i rozwijaj się jako mediator. Po ukończeniu szkolenia podstawowego masz szansę specjalizować się w kolejnych etapach szkoleń na mediatora w sprawach: rodzinnych, pracowniczych, cywilnych i gospodarczych, karnych, z nieletnim sprawcą czynu karalnego, szkolnych czy oświatowych.

Zakres tematycznych 28 godzinnego szkolenia bazowego z mediacji

 1. Sprawiedliwość naprawcza a sprawiedliwość karna.
 2. Procedury rozstrzygania i rozwiązywania konfliktów (sąd, arbitraż, negocjacje, facylitacje, mediacje).
 3. Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów.
 4. Techniki komunikacji i negocjacji w mediacji.
 5. Strategie negocjacyjne wykorzystywane w mediacji.
 6. Uregulowania prawne dotyczące procedur mediacyjnych.
 7. Standardy prowadzenia mediacji w Polsce i na świecie.
 8. Etyka mediatora. Rola mediatora w procesie mediacji.

Koszt szkolenia - 890 zł

Kurs, Szkolenie Specjalistyczne z Mediacji Karnych

Mediacje karne pomagają ludziom trwającym w konflikcie rozwiązać spór w sposób alternatywny do postępowania sądowego. W mediacjach karnych możliwości odnalezienia satysfakcjonującego rozwiązania są znacznie szersze niż w postępownaiu sądowym, opierają się na wartościach, które mają zadośćuczynić krzywdzie.

Zapisz się na kurs z mediacji karnych i zdobądź wiedzę i umiejętności dzięki którym skutecznie przeprowadzisz mediacje w tym zakresie. Mediacje karne w odróżnieniu od postępowania sądowego opierają się na sprawiedliwości naprawczej. W centrum zainteresowania jest pokrzywdzony, ale co istone wypracowane rozwiązanie jest zakceptowane przez osobę podejrzaną/oskarżoną.

(Video) Mediacje w szkole /Jerzy Książek/ Polskie Centrum Mediacji

Skorzystaj ze szkolenia z mediacji karnych i poznaj techniki mediacyjne, które są charakterystyczne dla tego typu mediacji.

Zakres tematyczny 22 godzinnego szkolenia z zakresu mediacji w postępowaniu karnym

 1. Procedury prowadzenia mediacji w sprawach karnych, specyfika mediacji karnych, ofiara - sprawca;
 2. specyfika pracy mediatora w mediacjach w sprawach karnych, ofiara - sprawca, oraz specyficzna funkcja i zadania mediatora w pracy przy nierównowadze stron;
 3. obszary zastosowań mediacji w sprawach karnych;
 4. udział i rola pełnomocników w mediacji, współpraca mediatora z pełnomocnikami oraz innymi specjalistami;
 5. etapy mediacji w sprawach karnych;
 6. dokumentacja przygotowywana i prowadzona przez mediatora.
 7. Praca z fazami ofiary i sprawcy. Akceptowalność warunków ugody przez strony.
 8. Prawne aspekty w mediacjach w sprawach karnych.

Koszt podstawowy szkolenia (bez rabatów) 700 zł

Kurs, Szkolenie Specjalistyczne z Mediacji Cywilnych i Gospodarczych

Środowiska biznesowe, gospodarcze, a także cywilne to przestrzenie, w których może dochodzić do nieporozumień na wielu płaszczyznach. „Niezgoda rujnuje” nie tylko firmy, ale także życie prywatne. Jeśli interesujesz się sprawami biznesowymi czy cywilnymi, szkolenie z mediacji cywilnych i gospodarczych będzie dla ciebie idealne.

Zapisz się na kurs i zdobądź techniki mediacyjne oraz wiedzę i umiejętności, które ułatwią Ci działanie w codziennej pracy mediatora biznesowego i cywilnego.

Zakres tematyczny 56 godzinnego szkolenia w postępowaniu cywilnym i gospodarczym

 1. Procedury prowadzenia mediacji w sprawach cywilnych i gospodarczych
 2. Specyfika mediacji cywilnych i gospodarczych;
 3. Specyfika pracy mediatora w mediacjach cywilnych i gospodarczych, strategie i techniki negocjacyjne w mediacjach cywilnych i gospodarczych
 4. Obszary zastosowań mediacji w sprawach cywilnych i gospodarczych;
 5. Udział i rola pełnomocników w mediacji, współpraca mediatora i pełnomocnika;
 6. Specyfika prowadzenia mediacji bez udziału stron – tylko z pełnomocnikami;
 7. Włączanie do mediacji ekspertów zewnętrznych;
 8. Etapy mediacji w sprawach cywilnych i gospodarczych;
 9. Dokumentacja przygotowywana i prowadzona przez mediatora.
 10. Prawne aspekty w mediacjach w sprawach cywilnych i gospodarczych.

Koszt podstawowy szkolenia (bez rabatów) 2 800 zł

(Video) Mediacje Rodzinne Pokaz "Sztuka Mediacji" część 1

Kurs, Szkolenie Specjalistyczne z Mediacji Rodzinnych

Specjalistyczne szkolenie z mediacji rodzinnych przygotuje cię do prowadzenia mediacji w postępowaniu w sprawach rodzinnych oraz o rozwód i separację. Sprawy rodzinne wymagają znajomości szczególnych technik i umiejętności. Kurs z mediacji rodzinnych pozwoli ci je poznać i korzystać z nich podczas rozwiązywania konfliktów pomiędzy małżonkami czy partnerami.

Zapisz się na kurs, z którego dowiesz się w jaki sposób poprowadzić spór w stronę odbudowania relacji i zbudowania relacji rodzicielskich. Jako mediator rodzinny zyskasz umiejętności, dzięki którym zbudujesz atmosferę wzajemnego zaufania i zrozumienia. Zapisz się i rozpocznij kurs mediacji rodzinnych. Zostaniesz specjalistą ds. rozwodowych, ustalania planu wychowawczego/porozumienia rodzicielskiego, spraw alimentacyjnych czy związanych z podziałem majątku wspólnego.

Zakres tematyczny 78 godzinnego szkolenia w postępowaniu w sprawach rodzinnych oraz o rozwód i seprację.

 1. Procedury prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych,
 2. Specyfika mediacji rodzinnych;
 3. Specyfika pracy mediatora w sprawach rodzinnych oraz specyficzna funkcja i zadania mediatoraw mediacji rodzinnej;
 4. Obszary zastosowań mediacji w sprawach rodzinnych;
 5. Udział i rola pełnomocników w mediacji, współpraca mediatora z pełnomocnikami oraz innymi specjalistami;
 6. Etapy mediacji w sprawach rodzinnych;
 7. Dokumentacja przygotowywana i prowadzona przez mediatora;
 8. Systemowe i funkcjonalne ujęcie rodzin;
 9. Rodzina w sytuacji rozwodu/separacji;
 10. Dziecko a kryzys w rodzinie, rola dziecka w mediacji;
 11. Prawne aspekty w mediacjach w sprawach rodzinnych.

Koszt podstawowy szkolenia (bez rabatów) 2370 zł

Kurs, Szkolenie Specjalistyczne z Mediacji Pracowniczych w organizacji i Sądowych

Dynamika jaką często charakteryzuje się środowisko pracy może stać się fundamentem sporów. W przedsiębiorstwach podejmowane są szybkie decyzje, dochodzi do nieporozumień, powstają konflikty. Nie bez znaczenia pozostaje stres i ciągłe napięcie. Nie jest też trudno, by źródło konfliktu zatoczyło szersze koło, a spór objął większą grupę pracowników, niejednokrotnie wciągając w konflikt przełożonych czy właścicieli firm.

Niezgoda, niepożądane spory nie są podwaliną pod dobre środowisko pracy. Jeśli już spór się pojawi należy go jak najprędzej rozwiązać, by firma mogła optymalnie funkcjonować. Jeśli chcesz zostać mediatorem ds. pracowniczych zapisz się na kurs mediacji z tego obszaru. Pomożesz firmom zażegnać konflikt i odbudować właściwe relacje pomiędzy pracownikami, także wtedy, gdy jest już na etapie sądowym. Skorzystaj ze szkolenia mediacji pracowniczych i poznaj typy konfliktów w pracy oraz techniki które pozwolą ci wspierać strony w rozwiązywaniu tego typu sporów.

Zakres tematyczny 40 godzinnego szkolenia w postępowaniu z prawa pracy i mediacji w organizacji

(Video) ŁĄCZYMY LUDZI - PRAKTYKA MEDIACJI 2022

 1. Procedury prowadzenia mediacji w sprawach pracowniczych z prawa pracy i w organizacji;
 2. Specyfika mediacji pracowniczych;
 3. Specyfika pracy mediatora w mediacjach pracowniczych z prawa pracy i w organizacji;
 4. Obszary zastosowań mediacji w sprawach pracowniczych z prawa pracy i w organizacji;
 5. Udział i rola pełnomocników w mediacji, współpraca mediatora i pełnomocnika;
 6. Etapy mediacji w sprawach pracowniczych z prawa pracy i w organizacji;
 7. Dokumentacja przygotowywana i prowadzona przez mediatora;
 8. Prawne aspekty w mediacjach w sprawach pracowniczych z prawa pracy i w organizacji.
 9. Mediacje pracownicze a dyskryminacja i mobbing.
 10. Konflikt kulturowy w mediacjach pracowniczych z prawa pracy i w organizacji

Koszt podstawowy szkolenia (bez rabatów) 1600 zł

Kurs, Szkolenie Specjalistyczne z Mediacji Szkolnych, Rówieśniczych, Oświatowych i z Nieletnim Sprawcą Czynu Karalnego

Uczniowie wchodzący w środowisku szkolnym we wczesną młodość stoją naprzeciw wielu wyzwaniom. Z jednej strony są to wyzwania dotyczące nauki, z drugiej samo dorastanie jest procesem często trudnym i burzliwym. Tym bardziej w przestrzeni, która gromadzi tak różnorodną społeczność. Konflikty jakie rodzą się w szkole nie są wyłącznie pomiędzy uczniami, mogą to być równie dobrze spory na linii uczeń – nauczyciel, nauczyciel - nauczyciel, czy rodzic - pracownicy szkoły.

Nieporozumienia są często bardzo mocno przeżywane przez dzieci wchodzące we wczesną młodość. Wymagający czas mocno doświadcza i kształtuje osobowość. Konflikty, zwłaszcza jeśli nie są rozwiązane zakłócają spokój nie tylko ucznia, ale często i całej placówki. Zostań mediatorem szkolnym, by skutecznie rozwiązywać wszelkie spory w środowisku szkolnym.

Zapisz się na kurs z mediacji szkolnych, rówieśniczych, oświatowych oraz z nieletnim sprawcą czynu karalnego, dzięki któremu poznasz techniki i nabędziesz umiejętności pozwalające ukierunkować konflikt w stronę jego satysfakcjonującego rozwiązania.

Zakres tematyczny 40 godzinnego szkolenia z zakresu mediacji rówieśniczych, szkolnych, oświatowych i w mediacji w postępowaniu nieletnich

 1. Procedury prowadzenia mediacji w sprawach rówieśniczych, szkolnych, światowych i nieletniego sprawcy czynu karalnego;
 2. Specyfika mediacji rówieśniczych, szkolnych, oświatowych i nieletniego sprawcy czynu karalnego;
 3. Specyficzna funkcja i zadania mediatora w mediacjach rówieśniczych, szkolnych, oświatowych i nieletniego sprawcy czynu karalnego;
 4. Rola mediatora w mediacjach konfliktów rówieśniczych i szkolnych, oświatowych i nieletniego sprawcy czynu karalnego;
 5. Obszary zastosowań mediacji w konfliktach rówieśniczych, szkolnych, oświatowych i nieletniego sprawcy czynu karalnego;
 6. Udział i rola rodziców/opiekunów prawnych w mediacji, współpraca mediatora z nimi;
 7. Etapy mediacji w konfliktach rówieśniczych, szkolnych, oświatowych i nieletniego sprawcy czynu karalnego;
 8. Dokumentacja przygotowywana i prowadzona przez mediatora.
 9. Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania procedur mediacyjnych w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich i prawie oświatowym.

Koszt podstawowy szkolenia (bez rabatów) 1390 zł

Kurs, Szkolenie Specjalistyczne "Edukator Mediatorów Rówieśniczych i KSN"

W środowisku szkolnym mediacje mogą być prowadzone zarówno przez ucznia, jak i nauczyciela. Postępowanie mediacyjne prowadzone przez obdarzonego zaufaniem ucznia ze szkolnej ławki bądź lubianego nauczyciela mogą przynieść szybsze i lepsze efekty prowadząc spór do pozytywnego finału.

(Video) Konferencja naukowa z okazji otwarcia Centrum Mediacji i Edukacji Prawnej

Skorzystaj ze szkolenia specjalistycznego „Edukator Mediatorów Rówieśniczych i KSN”. Zdobądź odpowiednią wiedzę, by móc szkolić uczniów na mediatorów rówieśniczych. Kurs pomoże ci poznać techniki, scenariusze zajęć oraz umiejętności, które później przekażesz uczniom. Mediatorzy, którzy poruszają się w środowisku szkolnym są na miejscu i mogą realnie wpłynąć na budowę lepszej, bardziej przyjaznej przestrzeni w placówce. Udział w tym szkoleniu możłiwy jest po ukończeniu zarówno szkolenia bazowego jak i specjalistycznego szkolenia z zakresu mediacji rówieśniczych, szkolnych, oświatowych i w mediacji w postępowaniu nieletnich

Zakres tematyczny 20 godzinnego szkolenia dla edukatora mediatorów rówieśniczych

 1. Opracowanie programu zajęć dla mediatorów rówieśniczych;
 2. Organizacja i opieka nauczyciela nad Szkolnymi Klubami Mediatora;(KSM)
 3. Procedury szkolne niezbędne do wprowadzenia mediacji rówieśniczej.

Koszt podstawowy szkolenia (bez rabatów) 750 zł

Kurs, Szkolenie z Mediacji Administracyjnych

Jednolite środowisko administracyjne wymaga wiedzy i umiejętności mediatora, który zbuduje przestrzeń do tego, by strony doszły do akceptowalnego porozumienia. Mediacja w postępowaniu administracyjnym jest alternatywnym sposobem w stosunku do klasycznego i sformalizowanego postępowania administracyjnego,
wyjaśnienia i rozważenia okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz dokonania ustaleń doprowadzających do definitywnego załatwienia sprawy administracyjnej. Mediator administracyjny nie może stworzyć poczucia, że któraś ze stron jest faworyzowana, nie ma wygranych ani przegranych, wszyscy są traktowani na równi.

Zapisz się na kurs mediacji administracyjnych by zostać specjalistą w tej dziedzinie. Szkolenie z mediacji tego typu pozwala zdobyć wiedzę oraz umiejętności, które pozwolą na prowadzenie skutecznych mediacji administracyjnych.

Zakres tematyczny 22 godzinnego szkolenie z zakresu mediacji w postępowaniu administracyjnym

 1. Procedury prowadzenia mediacji w sprawach administracyjnych;
 2. Specyfika mediacji w postępowaniu administracyjnym przedsądowym i sądowym;
 3. Specyfika pracy mediatora w mediacjach w postępowaniu administracyjnym przedsądowym i sądowym;
 4. Obszary zastosowań mediacji w sprawach administracyjnych przedsądowych i sądowych;
 5. Udział i rola pełnomocników w mediacji, współpraca mediatora i pełnomocnika;
 6. tapy mediacji w sprawach administracyjnych przedsądowych i sądowych;
 7. Dokumentacja przygotowywana i prowadzona przez mediatora;
 8. Prawne aspekty w mediacjach w postępowaniu administracyjnym przedsądowym i sądowym.

Koszt podstawowy szkolenia (bez rabatów) 880 zł

(Video) Rozwiązywanie konfliktów Warszawa Polskie Centrum Mediacji

Kurs, Szkolenie Specjalistyczne z Mediacji w Sporach Zbiorowych

Zbiorowe spory mogą powstać w wielu różnorakich społecznościach. Konflikty zbiorowe często stawiają po dwóch stronach grupy ludzi, których interesy, potrzeby, oczekiwania są odmienne. Te odmienności stanowią o źródle konfliktu. Jedna strona pociąga za sobą innych uczestników sporu. Budują się lojalne wobec siebie grupy, stojące w sporze z drugą stroną, drugą grupą. Nieporozumienia utrudniają codzienne życie, spowalniają działanie firm, są niepożądane.

Zapisz się na szkolenie z mediacji w sporach zbiorowych i zostań ekspertem w umiejętnym kierowaniu konfliktu zbiorowego na tory porozumienia. Na kursie poznasz procedury postępowania mediacyjnego, dowiesz się w jaki sposób współpracować z ludźmi trwającymi w konflikcie zbiorowym, poznasz techniki, które pozwolą ci wypracować porozumienie w środowisku pracy – na linii pracodawca – związki zawodowe, etc.

Koszt podstawowy szkolenia (bez rabatów): 1200 zł

Videos

1. PROCEDURY SKARGOWE W MEDIACJI
(MEDIACJE)
2. ŚWIAT MEDIACJI WIDZIANY OCZAMI MEDIATORÓW– on-line, 20.10.2021
(Bydgoszcz uczy mediacji)
3. PROFESJONALNE MEDIACJE GOSPODARCZE 1/5
(MEDIACJE)
4. MEDIACJA 028 mediacje w Małopolsce
(MEDIACJE)
5. PANI ADWOKAT Z KOMISJI EDUKACJI PRAWNEJ NRA O MEDIACJACH I MEDIATORACH
(MEDIACJE)
6. STANDARDY SPECJALIZACJI [ENMA E11 JAK] standardy kształcenia mediatorów w Szkole Mediacji i Warszat
(MEDIACJE)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Aracelis Kilback

Last Updated: 23/04/2023

Views: 6028

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Aracelis Kilback

Birthday: 1994-11-22

Address: Apt. 895 30151 Green Plain, Lake Mariela, RI 98141

Phone: +5992291857476

Job: Legal Officer

Hobby: LARPing, role-playing games, Slacklining, Reading, Inline skating, Brazilian jiu-jitsu, Dance

Introduction: My name is Aracelis Kilback, I am a nice, gentle, agreeable, joyous, attractive, combative, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.